To wydarzenie już się skończyło. Zapraszamy na inne ciekawe wydarzenia.
  Rodzaj Dostępne do Cena Liczba
  Design językiem Biznesu 2018 | Dobrze zaprojektowane od samego początku
Wyprzedane 30,00 zł Wyprzedane

scroll down for English version

* warsztaty w j. polskim

Dobrze zaprojektowane od samego początku, czyli jak ustalać zakres projektu

Supermocą projektantów jest empatia. Czy są jednak równie empatyczni względem swoich klientów, jak w odniesieniu do odbiorców rozwiązań, które projektują? Biznes inwestuje, aby się zmienić. Czy jednak tak samo rozumiemy wzrost i zmianę i to, kiedy jest ona satysfakcjonująca? Biznes pilnie uczy się pracy z projektantami, projektanci z zacięciem uczą się dostarczania rozwiązań, mających realną biznesową wartość. Określenie zakresu, zarządzanie oczekiwaniami, precyzyjne zrozumienie wyzwania projektowego, często cały czas schodzą na dalszy plan w ferworze ustalania terminów, opracowywania planów działania i kompletowania zespołu projektowego. Sprawy nie ułatwia fakt, że często używając tych samych sformułowań z tyłu głowy mamy na myśli inne działania. W trakcie warsztatów zaprojektujemy brief, łączący świat biznesu i projektantów. Krok po kroku, w oparciu o nasze doświadczenia, stworzymy optymalny proces przedprojektowych ustaleń.

3 kluczowe tematy warsztatu:

  • projektowanie procesu
  • dostarczanie wartości biznesowe
  • jak zrozumieć biznes, jak zrozumieć projektantów

Dobrze zaprojektowany proces projektowy minimalizuje stres i maksymalizuje radość ze współpracy.

prowadząca: Agnieszka Mróz (PL)

Projektantka usług, moderatorka procesów kreatywnych, analityk biznesowy. Szuka rozwiązań, które pozwalają równocześnie osiągnąć cele organizacji i odpowiedzieć na realne potrzeby użytkowników. Z wykorzystaniem podejścia service design projektowała rozwiązania dla korporacji, MŚP, instytucji publicznych, jak również organizacji pozarządowych. Prowadzi zajęcia z projektowania usług na studiach podyplomowych na SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny, Wyższa Szkoła Bankowa, Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu.


* workshop in Polish

Well designed from the scratch - how to set the range of the project?

Empathy is one of the superpowers designers have. Are they as empathetic towards their clients as they are for the end-recipients of the solutions they develop? Business invests in order to change. Is our understanding of change and growth consinsent and align? When the change is successful? Entrepreneurs learn eagerly how to work with designers and so designers are willingly deploying solutions with real value proposition. The range of the project, expectations management, understanding the project are oftenly pushed to give way to deadlines, action plans and team-building. Thinking about different solutions, we are still using the same slogans, making it even more complicated.During the workshops, we will focus on designing a brief understandable for entrepreneurs and designers. Step by step, grounding our actions on our experiences, we will design an effective process of pre-project arrangements.

3- key topics of the workshop:

  • process design
  • business balu creation
  • understanding business, understating designers

A well designer project flow decreases tensions and increases satisfaction coming from cooperation.


expert: Agnieszka Mróz (PL)

Agnieszka Mróz a service designer, moderator of creative processes, business analyst. She seeks solutions that allow her to achieve organizational goals and respond to real users' needs. Using the service design approach, she designed solutions for corporations, SMEs, public institutions as well as non-governmental organizations. She runs service design classes at postgraduate studies at SWPS University of Social Sciences and Humanities, Higher School of Banking, Higher School of of Administration and Business.


Zobacz również:

szkolenia szkolenia w Gdyni wydarzenia Gdynia